Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AMCOM V.O.F. GEVESTIGD TE NIEUW-VENNEP
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34050439

Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het
leveren van goederen en tot het verlenen van diensten.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door
ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit
door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen in onze catalogi, prijslijsten, advertenties en op websites e.d. zijn
vrijblijvend. De overige aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en zijn
gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2 Opgegeven prijzen voor montage- en/of reparatie zijn gebaseerd op de situatie dat de
betreffende werkzaamheden zonder oponthoud, onder normale omstandigheden en binnen
onze werktijden kunnen worden verricht.
2.3 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief 21% BTW.
2.4 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd of akkoord verklaard.
2.5 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en ander kostenfactoren. Wanneer èèn
van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering
wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen. In
ieder geval zal de prijs niet gewijzigd kunnen worden binnen een periode van 30 dagen na
het tot stand komen van de overeenkomst.
2.6 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het
bijzonder van toepassing op een wijziging van in en/of uitvoerrechten, belastingen en/of
wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben
gekocht.
2.7 Alle overeenkomsten worden door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat
uit de door ons in te winnen informatie blijkt, dat de opdrachtgever voldoende
kredietwaardig is. Indien niet binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst
door ons schriftelijk aan de opdrachtgever wordt medegedeeld, dat de overeenkomst komt
te vervallen, wordt deze definitief.

Levering
3.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af magazijn Nieuw-Vennep. De
goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is
overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke
nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij
aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
3.3 Indien wij door toedoen van de opdrachtgever of van een derde partij waar wij de
opgedragen werkzaamheden moeten verrichten, niet in staat zijn gesteld de
overeengekomen levertijd te halen, zijn wij niet aansprakelijk voor overschrijding van de
levertijd en dient de opdrachtgever eventuele schade te vergoeden.

Overmacht
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die
nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in
lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand en ander ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der
overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden,
zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige
schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek.

Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige
aftrek of verrekening.
5.2 Betalingen aan vertegenwoordigers en ander personeelsleden kunnen eerst tegen ons
worden ingeroepen, wanneer een kwitantie wordt overlegd getekend door een directielid.
5.3 Wij zijn ten allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te
verrichten werkzaamheden.
5.4 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder daarvoor enige in gebreke
stelling is vereist, recht op vergoeding van een vast percentage van 7% vanaf de vervaldag
plus het actuele variabele tarief van de Europese Centrale Bank van de “marginale
toewijzingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties”. Het actuele percentage is te
vinden cijfer op de site van De Nederlandse Bank.
5.5 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
5.6 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15 % van het achterstallige bedrag, met
een minimum van € 250,- exclusief BTW.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de
opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen,voortvloeiende uit de desbetreffende
overeenkomst heeft voldaan.
6.2 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te
verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te
halen.
6.3 Op grond van ons eigendomsvoorbehoud teruggenomen goederen zullen wij crediteren
tegen een door ons in redelijkheid vast te stellen bedrag. De kosten van het terugnemen van
onze goederen wordt op het te crediteren bedrag in mindering gebracht.

Garantie
7.1 Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen gedurende een
periode van 24 maanden (6 maanden voor eindtransistoren en eindmodules) na levering,
mits opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te
schrijven aan bij af/of oplevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking,
danwel bewerking of slecht materiaal.
7.2 Op software en microprocessors toegepast in door ons geleverde
apparatuur, wordt geen garantie gegeven. Op batterijen wordt geen garantie gegeven, met
uitzondering van:
– Nikkel Cadmium herlaadbaar, 1 maand garantie;
– Nikkel-Metaalhydride herlaadbaar, 3 maanden;
– Lithium-Ion herlaadbaar, 12 maanden.
7.3 De garantie geldt alleen in de Benelux en uitsluitend voor die apparaten welke door ons op
de markt zijn gebracht.
7.4 De garantie is niet overdraagbaar aan derden.
7.5 De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor
onze rekening herstellen, danwel zonodig voor vervanging van het geleverde zorgdragen.
7.6 Het nakomen van garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele
schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
7.7 Bij een beroep op garantie dient het apparaat deugdelijk verpakt, onder bijvoeging van een
duidelijke klachtomschrijving, aan onze technische dienst te worden gezonden. De
verzendkosten vice versa zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.8 Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:
– er nabewerkingen zijn, wijzigingen of reparatie zonder onze voorafgaande toestemming
zijn uitgevoerd.
– het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden.
– het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.
– de tekst op de aankoopnota is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
-het type- en/of serienummer op het apparaat is veranderd, verwijderd of onleesbaar
gemaakt.

Reparaties
8.1 De onderhavige voorwaarden zijn onverkort van toepassing op reparatieopdrachten, voor
zover deze voorwaarden niet in strijd zijn met het in dit artikel gestelde. Er is evenzeer sprake
van een reparatieopdracht, indien goederen in het kader van een garantieaanspraak zijn
ontvangen en wij van oordeel zijn dat een beroep op garantie niet terecht is.
8.2 Goederen of onderdelen daarvan, die in gevolge de reparatie worden vervangen, zijn of
worden ons eigendom.
8.3 Ter reparatie afgegeven apparatuur verblijft bij ons voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
8.4 Op een reparatie geldt een garantie van drie maanden en wel uitsluitend ten aanzien van de
uitgevoerde werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze
zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan
verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden,
uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons
personeel, danwel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld.
9.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan
afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
9.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of
opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, danwel materialen.

Reclames
10.1 Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de
oplevering van werkzaamheden, danwel binnen èènzelfde termijn, nadat een gebrek
redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
10.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.
10.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, danwel door ons
geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.
10.4 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke
goederen te vervangen c.q. de werkzaamheden alsnog uit te voeren, zonder dat de
opdrachtgever rechtheeft op enige schadevergoeding.

Annulering
11 Bij annulering van de overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak ook, zijn wij gerechtigd
aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een
redelijk percentage van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van
winstderving, alles met een minimum van 10%.

Opschorting en ontbinding
12.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die
voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, danwel indien hiervoor gegronde vrees
bestaat, alsmede in geval van faillissement of surcèance van betaling van de opdrachtgever
of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van
de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, danwel de overeenkomst te
ontbinden.
12.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit
de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is
onmiddellijk opeisbaar.

Consignatie
13.1 Indien goederen in consignatie worden geleverd is de opdrachtgever verplicht deze als een
goed huisvader te behandelen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die wij lijden
indien de consignatiegoederen niet in de oorspronkelijke staat worden teruggeven of indien
deze goederen in het geheel niet meer kunnen worden teruggeven.
13.2 Het recht van teruggave van in consignatie geleverde goederen vervalt indien de goederen
niet binnen de op factuur, danwel afleveringsbon, gestelde termijn in ons bezit zijn.
Strijdigheid
14.1 Ingeval deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met de inkoopvoorwaarden van afnemer,
zullen eerstgenoemde voorwaarden prevaleren.
Toepasselijk recht/geschillen
15.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
15.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover
krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere
instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.